Danh sách tập tin

Tên tập tinKiểuNgày cập nhậtKích cỡ
 BANG TONG HOP THONG TIN HOA DON KO CON GTSD File folder13-08-2021 05:05:38 PM
 BO TTHC CAC CAP File folder20-01-2021 07:59:52 PM
 CHE DO KE TOAN File folder20-01-2021 07:59:52 PM
 CHINH SACH - NOI DUNG KHAC File folder23-09-2021 10:46:49 AM
 CHINH SACH MIEN GIAM-GIA HAN File folder20-07-2021 05:23:11 PM
 CHINH SACH THUE File folder23-09-2021 08:54:14 AM
 CHINH SACH THUE THIEN TAI File folder20-01-2021 07:59:55 PM
 DAI LY THUE File folder20-07-2021 05:32:18 PM
 DICH VU HANH CHINH CONG File folder20-01-2021 07:59:55 PM
 GIAI THE File folder28-06-2021 10:49:35 AM
 HOA DON DIEN TU File folder13-08-2021 05:06:41 PM
 KHAI THUE DIEN TU DOI VOI CA NHAN CHO THUE NHA File folder20-01-2021 07:59:56 PM
 KHAI-NOP THUE DIEN TU HO KD, CNKD File folder15-09-2021 04:58:56 PM
 KHAO SAT File folder22-06-2021 09:20:12 AM
 NANG CAP UNG DUNG File folder13-08-2021 05:06:05 PM
 PHI CHUYEN GIA File folder20-01-2021 07:59:57 PM
 QUAN LY DAT File folder20-01-2021 07:59:57 PM
 TAP HUAN 05-03-2019 File folder20-01-2021 07:59:58 PM
 TAP HUAN-DOI THOAI File folder05-03-2021 09:43:00 AM
 THONG BAO CUC THUE-CHI CUC THUE File folder13-08-2021 05:09:51 PM
 TONG HOP NOI DUNG VAN BAN MOI File folder20-01-2021 07:59:59 PM
 TRUOC BA File folder20-01-2021 07:59:59 PM
 TU SACH PHAP LUAT File folder20-01-2021 07:59:59 PM
 TUAN LE DONG HANH CUNG NNT File folder20-01-2021 07:59:59 PM
 VAN BAN TRA LOI CHINH SACH File folder20-01-2021 08:00:01 PM
1118 CT-KKKTT 13 03 2019 lap ke hoach thu Quy phong chong thien tai nam 2019.pdf PDF file20-01-2021 07:59:51 PM 639 KB
3565.KH UBND Khanh Hoa phat dong thi dua to chuc thanh cong cuoc bau cu nhiem ky 2021-2026.pdf PDF file19-05-2021 10:21:35 AM 2,951 KB
7.Thong tu 08.2019.TT-BTP QLNN ve cong tac boi thuong nha nuoc.pdf PDF file20-01-2021 07:59:51 PM 2,256 KB
7.Thong tu 09.2019.TT-BTP huong dan nguoi bi thiet hai thuc hien yeu cau boi thuong nha nuoc.pdf PDF file20-01-2021 07:59:51 PM 1,674 KB
Bao cao ket qua khao sat nhu cau ho tro dot 01.2020.pdf PDF file20-01-2021 07:59:51 PM 720 KB
BC tham do hai long - Dot 1-2020.pdf PDF file20-01-2021 07:59:51 PM 953 KB
CAM KET.pdf PDF file20-01-2021 07:59:52 PM 747 KB
Chi cuc Thue TP.Nha Trang thong bao.doc Microsoft Word document20-01-2021 07:59:52 PM 24 KB
Cong khai NNT nop Phi BVMT 2019.xls Microsoft Excel document20-01-2021 07:59:55 PM 61 KB
CV ho tro thao go kho khan cho cac DN.pdf PDF file20-01-2021 07:59:55 PM 309 KB
Huong dan nop HS quyet toan thue TNCN theo phuong thuc dien tu.docx Microsoft Word document16-04-2021 11:14:48 AM 14 KB
Luat canh tranh_23-2018-QH14..pdf PDF file20-01-2021 07:59:56 PM 701 KB
TB tuyen sinh lop on thi cong chuc thue 2020.pdf PDF file20-01-2021 07:59:58 PM 1,560 KB