Danh sách tập tin

Tên tập tinKiểuNgày cập nhậtKích cỡ
 BANG TONG HOP THONG TIN HOA DON KO CON GTSD File folder06-10-2018 04:17:16 PM
 BO TTHC CAC CAP File folder08-08-2018 04:04:36 PM
 CHINH SACH THUE File folder19-03-2018 02:35:01 PM
 CHINH SACH THUE DO THIEN TAI File folder06-12-2017 03:26:27 PM
 DAI LY THUE File folder09-11-2017 03:49:58 PM
 KHAI THUE DIEN TU DOI VOI CA NHAN CHO THUE NHA File folder06-10-2018 04:25:29 PM
 NANG CAP UNG DUNG File folder27-07-2018 04:54:11 PM
 PHI CHUYEN GIA File folder09-11-2017 04:04:32 PM
 QUAN LY DAT File folder05-01-2018 03:09:18 PM
 TAI LIEU TAP HUAN 15.03 File folder22-03-2018 04:04:55 PM
 TAI LIEU TAP HUAN 20.03.2018 File folder19-03-2018 02:34:39 PM
 TAP HUAN File folder08-12-2017 09:57:48 AM
 THONG BAO CUC THUE File folder07-09-2018 03:13:15 PM
 TONG HOP NOI DUNG VAN BAN MOI File folder06-10-2018 04:17:54 PM
 TRIEN KHAI UNG DUNG ETAX THAY THE iHTKK File folder07-09-2018 03:14:19 PM
 TRIEN KHAI UNG DUNG MOI NHAT 4.0.4 File folder11-10-2018 05:21:47 PM
 TRUOC BA File folder22-05-2018 03:56:13 PM
 VAN BAN TRA LOI CHINH SACH File folder12-02-2018 11:09:23 AM