Danh sách tập tin

Tên tập tinKiểuNgày cập nhậtKích cỡ
 BANG TONG HOP THONG TIN HOA DON KO CON GTSD File folder06-10-2022 04:37:40 PM
 BO TTHC CAC CAP File folder16-06-2022 10:23:50 AM
 CHE DO KE TOAN File folder05-07-2022 01:39:55 PM
 CHINH SACH - NOI DUNG KHAC File folder09-10-2023 08:30:26 AM
 CHINH SACH MIEN GIAM-GIA HAN File folder21-06-2022 08:34:28 AM
 CHINH SACH THUE File folder24-04-2024 05:08:52 PM
 CHINH SACH THUE THIEN TAI File folder16-06-2022 10:32:58 AM
 CHUNG CHI HANH NGHE THUE File folder18-11-2021 12:34:09 PM
 DAI LY THUE File folder16-06-2022 10:25:12 AM
 DICH VU HANH CHINH CONG File folder16-08-2022 10:27:32 AM
 GIAI THE File folder16-06-2022 10:25:23 AM
 HOA DON DIEN TU File folder18-07-2022 01:59:39 PM
 KHAI THUE DIEN TU DOI VOI CA NHAN CHO THUE NHA File folder20-01-2021 07:59:56 PM
 KHAI-NOP THUE DIEN TU HO KD, CNKD File folder25-04-2022 01:33:16 PM
 KHAO SAT-DIEU TRA File folder07-11-2022 10:30:00 AM
 NANG CAP UNG DUNG File folder18-02-2022 04:11:57 PM
 PHI CHUYEN GIA File folder16-06-2022 10:25:33 AM
 QUAN LY DAT File folder14-01-2022 02:54:44 PM
 QUYET TOAN THUE File folder25-04-2022 01:34:58 PM
 TAP HUAN-DOI THOAI File folder08-06-2022 09:54:12 AM
 THONG BAO CUC THUE-CHI CUC THUE File folder06-10-2022 05:05:35 PM
 TONG HOP NOI DUNG VAN BAN MOI File folder08-10-2021 04:37:50 PM
 TRUOC BA File folder08-10-2021 04:38:08 PM
 TU SACH PHAP LUAT File folder20-01-2021 07:59:59 PM
 TUAN LE DONG HANH CUNG NNT File folder16-06-2022 10:25:57 AM
 VAN BAN TRA LOI CHINH SACH File folder08-10-2021 04:27:50 PM
3026..pdf PDF file07-03-2024 08:55:32 AM 110 KB
QD 3273.UBND Chi dao thuc hien DTDN 2022 (15.4.2022) (1).pdf PDF file21-04-2022 01:30:46 PM 276 KB